Kdo spravuje osobní údaje?

Správcem, tedy subjektem spravujícím vaše osobní údaje je společnost BLM sp. z o. o. (dále jen „my“ nebo „společnost“), se sídlem: ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, provozující e-shop na adrese www.eshopannabelle.com (dále jen „e-shop“).

Chcete o zpracování vašich osobních údajů vědět více? Kontaktujte nás na e-mailem info@annabelleminerals.pl nebo poštou na adrese BLM Sp. z o.o., ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała.

Vaše osobní údaje také sdílíme s externími poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají přizpůsobovat obsah prezentovaný na webových stránkách vašim potřebám, včetně výběru produktů, propagačních akcí a nabídek. Jedním z těchto poskytovatelů služeb je společnost Ve Global UK Limited. Politiku ochrany osobních údajů Ve Global UK Limited spolu s informacemi o používání vašich dat naleznete zde.

Jakým způsobem jsme získali vaše osobní údaje?

Poskytli jste je při zakládání účtu, přihlášení k odběru novinek nebo později při zadávání objednávky v našem e-shopu.

Za jakým účelem zpracovává společnost BLM sp. z o.o. vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy, mj. pro:

 • Poskytování elektronických služeb a používání e-shopu, včetně zadávání objednávek a provádění plateb za zakoupené zboží,
 • Tvoření a správu uživatelského účtu, a umožnění poskytování služeb zákazníkům spojených s transakcemi a řešení případných technických problémů,
 • Plnění prodejních smluv uzavřených prostřednictvím e-shopu,
 • Zpracování reklamačních hlášení v případě, kdy takové hlášení podáte,
 • Zpracování dotazů, které obdržíme např. prostřednictvím kontaktního formuláře,
 • Kontakt s vámi ohledně poskytovaných služeb nebo prodeje našeho zboží,
 • Zajištění správné obsluhy a zaúčtování plateb. 

Kromě toho jsme ze zákona povinni zpracovávat vaše údaje pro daňové a účetní účely.

Po odsouhlasení zpracováváme vaše osobní údaje také pro následující účely:

 • provádění marketingových aktivit, včetně přímého marketingu;
 • kontakt prostřednictvím e-mailu, a to i pro účely související s autorizovanými marketingovými aktivitami;
 • pořádání soutěží a propagačních akcí, kterých se můžete zúčastnit;
 • ukládání dat do souborů cookies.

Pamatujte, že souhlas se zpracováváním osobních údajů můžete kdykoliv stáhnout. Můžete to udělat stejným způsobem, jakým jste to vyjádřili. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, dokud svůj souhlas neodvoláte.

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro níže uvedené účely, na základě zdůvodněného zájmu společnosti, tj.:

 • provádění výzkumu a analýzy e-shopu, například za účelem kontroly funkčnosti e-shopu, zlepšení kvality služeb nebo zjištění základních zájmů a potřebám návštěvníků;
 • vyřizování vašich požadavků a dotazů, přeposílaných na zákaznické oddělení zejména prostřednictvím kontaktního formuláře, v případech, kdy nejsou přímo spojeny s plněním naší smlouvy;
 • příprava věrnostních programů, soutěží a dalších propagačních akcí, kterých se můžete zúčastnit;
 • vymáhání pohledávek; soudní, rozhodčí a mediační řízení;
 • provádění statistických studií;
 • ukládání dat za účelem archivace a zajištění odpovědnosti (splnění zákonných povinností naší stranou).

Musíte nám své osobní údaje poskytnout?

Abychom mohli uzavřít a splnit uzavřenou smlouvu a poskytnout vám službu vedení účtu v e-shopu, potřebujeme následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, e-mailová adresa, heslo, adresa a telefonní číslo (pro fyzické osoby);
 • e-mailová adresa, heslo, telefon, informace o společnosti a její adresa (pro společnosti).

V případě, že z nějakého důvodu zmíněn osobní údaje neposkytnete, nebudeme z moci vámi uzavřít smlouvu. Následně nebudete moci nakupovat v e-shopu ani vytvořit uživatelský účet.

Pokud to vyžaduje zákon, můžeme vás požádat o další potřebné údaje. Může se jednat o účetní nebo daňové důvody. Kromě těchto případů je poskytnutí údajů dobrovolné.

Jaká jsou vaše práva vůči naší společnosti, ohledně zpracovávaných osobních údajů?

Zaručujeme dodržování všech vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tj. práva na přístup, opravu a vymazání dat, omezení jejich zpracování, právo na přenos dat, nepodléhání automatizovanému rozhodování, včetně práva nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete použít:

 • V souvislosti s žádostí o opravu dat: pokud zjistíte, že vaše data jsou nesprávná nebo neúplná;
 • ve vztahu k požadavku na vymazání údajů: pokud vaše data již nejsou potřebná ke splnění účelů, pro které byly shromážděny; při odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů; když máte námitky proti zpracování vašich dat; kdy budou vaše údaje zpracovány protiprávně; pokud vaše údaje mají být vymazány za účelem splnění povinnosti vyplývající z právního předpisu nebo byly tyto údaje shromažďovány v souvislosti s poskytováním elektronických služeb dítěti;
 • pokud jde o žádost o omezení zpracování údajů: pokud zjistíte, že vaše údaje jsou nesprávné – můžete požádat o omezení zpracování údajů po dobu, která nám umožní ověřit správnost těchto údajů; pokud jsou vaše údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete, aby byly úplně odstraněny; kdy vaše údaje již nejsou potřeba, ale mohou být užitečné pro vás; nebo pokud máte námitky proti zpracování vašich údajů – dokud nebude zakončené řízení;
 • ve vztahu k žádosti o přenos dat: pokud je zpracování vašich údajů provedeno na základě vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a pokud zpracování probíhá automatizovaným způsobem.

Máte právo podat žalobu v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů u kontrolního orgánu: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko.

V jakých situacích můžete vznést námitky proti zpracování vašich dat?

Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • zpracování vašich osobních údajů je založeno na oprávněném zájmu nebo pro statistické účely a vaše námitky jsou odůvodněné specifickou situací, v níž jste se ocitli,
 • Vaše osobní údaje se používají k přímému marketingu, včetně profilování.

Pamatujte, že své právo vznést námitky můžete uplatnit od 25. května 2018.

S kým sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje poskytujeme subjektům, které nás podporují v poskytování služeb elektronických prostřednictvím a internetového prodeje, tj. subjektům, které poskytují: poštovní služby, platební, konsultingové služby a audit, účetní a právní služby, které podporují uživatele a zákazníky e-shopu, podporují propagaci nabídek, a marketingových kampaní. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, které působí proti podvodům a zneužívání.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v platnosti smlouvy smlouvy a po jejím ukončení, za účelem:

 • uplatňování nároků spojených s plněním smlouvy;
 • plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména daňových a účetních předpisů;
 • prevence podvodů a zneužití;
 • statistiky a archivace;
 • maximálně 10 let po splnění naší smlouvy.

S vaším souhlasem ukládáme osobní údaje pro marketingové účely, až do okamžiku, kdy svůj souhlas stáhnete nebo budete proti zpracování protestovat.

Během přípravy a průběhu věrnostních programů, soutěží a dalších akcí, kterých se můžete účastnit, budeme zpracovávat vaše údaje pouze během jejich trvání a předávání cen.

Za účelem vypořadatelnosti, to znamená, abychom mohli prokázat dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů, budeme údaje ukládat po dobu, ve které je společnost povinna uchovávat údaje nebo dokumenty, které obsahují osobní údaje. To je dáno nutností zdokumentovat splnění zákonných požadavků a umožnit kontrolu ze strany veřejných orgánů.

Poskytujeme vaše osobní údaje subjektům mimo Evropský hospodářský prostor?

Mimo Evropský hospodářský prostor budou vaše osobní údaje poskytovány do společnosti Google LLC. To bude probíhat na základě příslušných právních záruk, tedy standardních smluvních doložek na ochranu osobních údajů schválených Evropskou komisí.

Zpracováváme vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který ovlivňuje vaše práva?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatickým způsobem (a to i ve formě profilování). Pamatujte však, že toto pro vás nebude mít právní následky, ani jiným způsobem neovlivní vaši situaci.

Profilování osobních údajů naší společností je založeno na zpracování vašich údajů (také

automatickým způsobem) pomocí vyhodnocení určitých informací o vás,

zejména pro analytické a prognostické účely, zaměřené na určení vašich preferencí a zájmů.

Loading...