Zkrácené obchodní podmínky 

Doprava 

Informace o dopravě najdete v záložce Doprava.

Platba

Informace o dopravě najdete v záložce Platba.

Reklamace

Pokud chcete zboží reklamovat, kontaktujte nás prosím na info@annabelleminerals.pl.

Postup pro reklamaci je následující: 1. Kontaktujte nás na info@annabelleminerals.pl.

2. Reklamované produkty, reklamační formulář a paragon/fakturu prosím zašlete poštou na adresu:

BLM sp. z o.o., gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko.

3. O vyřízení reklamace Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky do 30 dnů.

4. V případě kladného vyřízení Vám vrátíme poštovné a nové zboží Vám zašleme opět na Vámi uvedenou adresu.

Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Pokud chcete vrátit zboží koupené v e-shopu www.eshopannabelle.cz, kontaktujte nás prosím na info@annabelleminerals.pl.

Zboží lze vrátit ve lhůtě do 14 dnů od obdržení zásilky. Vrácené zboží musí být v původním obalu, nepoužívané (neotevřené). Z hygienických důvodů nelze vracet vzorky produktů.

Postup pro vrácení zboží je následující: 1. Kontaktujte nás na info@annabelleminerals.pl.

2. Vrácené produkty, vytištěné a podepsané odstoupení od smlouvy a paragon/fakturu prosím zašlete poštou na adresu:

BLM sp. z o.o., gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko.

3. O obdržení vráceného zboží Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

4. Částku za vrácené zboží vám vrátíme na váš bankovní účet.

Úplné znění obchodních podmínek

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

BLM Sp. z o. o., se sídlem ul. gen. Maczka 9, 43-300  Bielsko-Biała, Polská republika

IČ: (PL) 243335940, DIČ: PL9372667053

(v textu jen jako „prodávající“)

 

Obecná ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji a koupi zboží z nabídky prodávajícího kupujícímu na základě jeho objednávky. Kupujícím se rozumí spotřebitel[1] nebo podnikatel.[2] Hovoří-li tyto všeobecné obchodní podmínky obecně o kupujícím bez bližšího uvedení „kupující spotřebitel“ nebo „kupující podnikatel“ rozumí se jím oba tyto subjekty. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro smluvní strany pro nákup v e-shopu – http://www.annabelleminerals.com/.

1.2 Veškeré vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, jakož i právními předpisy souvisejícími. 

1.3 Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž sdělení je nedílnou součástí jednání před uzavřením smlouvy, a dalšími podmínkami objednávky uvedenými v záložce „Obchodní podmínky“ zveřejněnými na internetových stránkách prodávajícího http://www.annabelleminerals.com/ a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

1.4 Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí

 

Sdělení před uzavřením smlouvy

2.1 Prodávající sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora), prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká případné smluvní přepravy;

b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího, povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká výlučně požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány, anebo v případech výslovně uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách;

c) prodávající neuzavírá ani nezprostředkovává smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;

d) ceny zboží jsou na internetových stránkách prodávajícího http://www.annabelleminerals.com/ uváděny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;

e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;

iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu prodávajícího BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.

f) kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

v) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředků umožňujících komunikaci na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

h) spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

i) smlouva a příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího.

 

Objednávka zboží

3.1 Objednávka zboží je kupujícím prodávajícímu zasílána elektronicky prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na internetových stránkách e-shopu prodávajícího http://www.annabelleminerals.com/. Potvrzení objednávky prodávajícím je automaticky generováno a zasíláno kupujícímu prostřednictvím e-mailu, proto je nezbytně nutné, aby byl formát e-mailové adresy kupujícího uveden ve správném formátu, neboť v opačném případě nemůže být potvrzení objednávky řádně doručeno kupujícímu.

3.2 Kupující je povinen uvést v písemné objednávce zboží tyto údaje:

a) jméno, příjmení, trvalé bydliště, je-li kupujícím spotřebitel, dále jméno, příjmení, popř. název, IČ, DIČ, místo podnikání, obchodní firmu, IČ, DIČ a sídlo společnosti, je-li kupujícím podnikatel;

b) telefon a e-mailovou adresu;

c) množství objednávaného zboží u každé z položek objednávky zvláště, včetně kódů zboží;

d) fakturační údaje (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že fakturační údaje jsou shodné s dodací adresou).

V případě, že kupující-podnikatel v objednávce neuvede své úplné fakturační údaje, bude mu vystaven zjednodušený daňový doklad – paragon.

Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky prodávajícímu objednávku zkontrolovat a případně opravit.


3.3 Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti uvedené v čl. III. bodě 3.2 těchto všeobecných obchodních podmínek, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí zkontaktovat kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku prodávajícímu, se objednávka považuje za úplnou. V případě neúplné objednávky není prodávající povinen plnit. 

3.4 Pokud kupujícím požadované zboží není dostupné, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje prodávající kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění, anebo zrušení objednávky. Je-li dodání takového zboží možné, ale pouze v delším dodacím termínu, prodávající kupujícího na tuto skutečnost upozorní.    

3.5 Objednané zboží, které je skladem u prodávajícího, se prodávající zavazuje expedovat nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení platby za zboží. Objednané zboží je expedováno pouze kompletně a není odesíláno každé zvlášť, pokud se kupující nedohodne s prodávajícím jinak.

3.6 V případě, že předpokládanou dobu expedice vyznačenou v katalogu e-shopu prodávajícího u konkrétního druhu zboží nelze dodržet, zašle prodávající kupujícímu e-mail, kterým ho na tuto skutečnost upozorní.

3.7 Kupující je oprávněn objednávku zrušit (storno objednávky), ale pouze do doby, dokud nebyla předána k expedici, a to formou písemné žádosti o provedení storna objednávky zaslané na e-mailovou adresu prodávajícího: info@annabelleminerals.pl.

3.8 Objednávky, u nichž dojde ke zrušení podle ustanovení 3.7 těchto všeobecných obchodních podmínek, nelze obnovit. V případě, že kupující opětovně projeví zájem o zakoupení zboží objednaného prostřednictvím objednávky zrušené, objedná toto zboží znovu způsobem popsaným výše v článku III. těchto všeobecných obchodních podmínek.

3.9 Kupující bere na vědomí, že prodávající dodává zboží na území České republiky způsobem uvedeným v čl. 7.1 těchto všeobecných obchodních podmínek.

 

Kupní cena zboží

4.1 Kupní cena zboží je určena dle aktuálního ceníku prodávajícího zveřejněného v on-line e-shopu prodávajícího vždy u každé jednotlivé položky zboží zvláště. Ceny jsou konečné, tj. vč. DPH, popř. všech daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se ovšem netýká poplatků za dopravu a balné, které jsou účtovány zvlášť, a nákladů na komunikaci prostředky na dálku.

4.2 Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. 

4.3 Kupující spotřebitel má možnost se před učiněním objednávky vždy seznámit s celkovou cenou zboží (vč. DPH a dalších poplatků) a cenou za dopravu a balné. Tyto ceny jsou uvedeny v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Cena poštovného a balného je stanovena v objednávkovém formuláři (nákupním košíku).

 

Uzavření kupní smlouvy

Obecná ustanovení ke kupní smlouvě

5.1 Kupní smlouva vzniká odesláním řádně vyplněné objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím; za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Přijetí objednávky je prodávajícím potvrzeno zasláním potvrzení objednávky, které je automaticky generováno a zasíláno prodávajícím kupujícímu na jím uvedenou e-mailovou adresu. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění všeobecných obchodních podmínek. Takto uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající a kupující se mohou dohodnout na dodání alternativního plnění nebo na dodání zboží v delším dodacím termínu v souladu s ustanovením čl. 3.4 a 3.6 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.2 Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, pak v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

5.3 Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

5.4 Prodávající kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu se smlouvou. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu spotřebiteli, jakmile kupujícímu spotřebiteli věc předá dopravce. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího-podnikatele a umožní kupujícímu podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

5.5 Dodá-li prodávající větší množství zboží, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, prodávající zabalí zboží podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu; stejným způsobem opatří prodávající zboží pro přepravu.

5.6 Zboží je vadné, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží a vady v dokladech nutných pro užívání předmětu koupě. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

5.7 Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím zboží vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí; to platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání zboží podmíněno.

 

Splatnost kupní ceny, platební podmínky

6.1 Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží, včetně úhrady balného a dopravy předem bezhotovostním bankovním převodem na účet prodávajícího, č. 2400887891/2010, vedený u Fio banka, a.s. nebo prostřednictvím platební brány PayU. V obou uvedených případech se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného shora. Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči prodávajícímu podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li s prodávajícím sjednány platební podmínky individuální.

6.2 Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

Podmínky dodání zboží

7.1 Prodávající dodá zboží na území České republiky prostřednictvím mezinárodní zásilky podané na pobočce polské pošty – Poczta Polska – a na území České republiky doručované Českou poštou s termínem dodání do 10 pracovních dnů od okamžiku expedice. O okamžiku expedice je kupující prodávajícím informován prostřednictvím e-mailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou e-mail adresu. Aktuální ceny za dopravu zboží a podmínky dopravy jsou prodávajícím zveřejněny na internetových stránkách e-shopu prodávajícího http://www.annabelleminerals.com/ v záložce „Doprava“.

7.2 Nebude-li zboží kupujícímu doručeno z důvodů ležících na straně prodávajícího při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího do 20 pracovních dnů od okamžiku expedice, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

7.4 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že je neúplná. Pokud kupující neúplnou zásilku převezme, je povinen bezodkladně, nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, neúplnou zásilku oznámit prostřednictvím e-mailu na adresu prodávajícího : info@annabelleminerals.pl. V případě, že je zásilka poškozená, je kupující povinen převzetí takové zásilky odmítnout a o této skutečnosti sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat oskenovaný e-mailem na e-mailovou adresu: info@annabelleminerals.pl. nebo v originále poštou na adresu: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika, prodávajícímu.

7.5 Kupující je povinen prodávajícího neprodleně informovat o jakékoliv změně místa dodání zboží. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním, byla-li způsobena porušením této povinnosti kupujícího.

7.6 V případě pozdní storno objednávky, dále odmítne-li kupující bezdůvodně převzít jemu dodané objednané zboží po uplynutí lhůty pro uložení balíku na České poště (10 kalendářních dnů ode dne uložení zásilky na příslušné pobočce České pošty), je prodávající oprávněn po kupujícím nárokovat náhradu škody odpovídající výši veškerých účelně, avšak marně vynaložených nákladů prodávajícího spojených s expedicí a dopravou objednaného zboží kupujícímu.

 

Záruční doba a reklamace

8.1 Prodávající vystavuje ke každému objednanému zboží kupujícímu nákupní doklad (faktura nebo prodejka) v souladu s polskými právními předpisy  vyžadovanými údaji.

8.2 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

8.3 Na veškeré dodávané zboží je kupujícímu spotřebiteli poskytnuta zákonná záruční doba v délce 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší, kupujícímu podnikateli záruční doba v délce 12 měsíců. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

8.4 Místem pro uplatnění reklamace je adresa: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.

8.5 Kupující zašle vadné zboží přepravní službou na výše uvedenou adresu. Z technických důvodů není možné na výše uvedené adrese předávat zboží k vyřízení reklamace osobně. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí obsahovat reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura, dodací list nebo účtenka) nebo záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (především zpáteční adresa, telefonní kontakt nebo e-mailová adresa), v opačném případě je identifikace původu i vady zboží znemožněna. Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Kupujícímu se zároveň doporučuje učinit volbu způsobu vyřízení reklamace, viz dále.

8.6 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

8.7 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže k znečištění došlo při obvyklém užívání zboží.

 

Odpovědnost za vady

Obecná ustanovení

9.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2 Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

9.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

9.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží, umožňuje-li to jeho povaha;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

9.5 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

9.6 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

9.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9.8 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

9.9 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.10 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

9.11 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

9.12 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

Způsob vyřízení reklamace

10.1 Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím; takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10.2 Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

10.3 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

10.4 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít nebo prodávající po vyřízení reklamace zaslat zpět kupujícímu, byla-li reklamace kupujícím učiněna zasláním zboží prostřednictvím přepravní služby. O vyřízení reklamace je kupující informován zprávou zaslanou na jím uvedený e-mail nebo SMS zprávou na jím uvedené telefonní číslo. Reklamované zboží bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno přepravní službou na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci.

10.5 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění ve výši 20,- Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců od vyřízení reklamace a neuhradí skladné, je prodávající oprávněn k svémocnému prodeji reklamovaného zboží dle ust. § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Po předchozím upozornění tak může prodávající na účet prodlévajícího zákazníka-kupujícího vhodným způsobem reklamované nevyzvednuté zboží prodat poté, co prodlévajícímu kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

A. Kupující spotřebitel

11.1 Kupující spotřebitel je oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

11.2 Odstoupení od smlouvy může kupující prodávajícímu zaslat elektronicky na e-mailovou adresu info@annabelleminerals.pl nebo na adresu: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.

11.3 Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zašle na výše uvedenou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

11.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, v původním obalu, se všemi doplňky, či dárky a doklady obsaženými v balení vraceného zboží, které kupující spotřebitel převzal společně se zbožím (faktura, dodací list, záruční list atd.), spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, a to ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

11.5 Dojde-li prodávajícímu kupujícím spotřebitelem vrácené zboží neúplné, s nekompletní dokumentací či jakkoliv poškozené, ve stavu a hodnotě snížené oproti stavu před odesláním prodávajícím kupujícímu spotřebiteli, je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli nárokovat náhradu škody v odpovídající výši. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

11.6Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožímjinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

11.7 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

B. Kupující podnikatel

11.8 V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se při odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

C. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

11.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

11.10 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Ochrana osobních a jiných údajů kupujícího

12.1 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou situace související s expedicí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

12.2 Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a akčních nabídek v rozsahu 1x až 2x měsíčně, a to prostřednictvím e-mailu), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje rovněž forma elektronická, tedy e-mail adresovaný kupujícím prodávajícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Závěrečná ustanovení

14.1 Veškeré případné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebude přípustná.

14.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 01. 2016, přičemž jsou k dispozici v elektronické formě na internetových stránkách prodávajícího http://www.annabelleminerals.com/. Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv upravit.

[1] Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

[2] Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Loading...