REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.annabelleminerals.com

 

§ 1

Definicje 

1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.annabelleminerals.com, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

2. Sklep – część Serwisu, umieszczona w domenie www.annabelleminerals.com, w której Sprzedawca oferuje Produkty;

3. Sprzedawca – BLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Bielsku-Białej, ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 472024, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, posiadająca NIP: 9372667053 oraz numer REGON: 243335940, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 PLN BDO: 000037094;

4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu; Kupujący to również osoba fizyczna zawierająca umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; Kupujący będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

5. Produkty – towary oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującymi za pośrednictwem Sklepu.

2. W przypadku zawierania umowy sprzedaży Produktu z konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

3. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga uprzedniej akceptacji postanowień Regulaminu.

4. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 3

Zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedawca zamieszcza w Sklepie informacje o Produktach, podając w szczególności ceny brutto Produktów.

2. Umieszczenie Produktu w Sklepie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Kupującego.

3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju, ilości, sposobu płatności i dostawy.

4. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

5. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Kupującego.

6. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

7. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia.

8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie umowa sprzedaży wygasa, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej. W razie zapłacenia przez Kupującego ceny Sprzedawca zwróci dokonaną przedpłatę w terminie 14 dni od dnia poinformowania o wygaśnięciu umowy.

§ 4

Płatności 

1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Kupującego obowiązuje cena podana przy zamawianym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.

2. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności, w tym płatność:

 a. Przelewem bankowym,

b. Za pobraniem pocztowym

c. Online obsługiwaną przez firmę PayU SA

e. Online obsługiwaną przez firmę PayPal Inc. 

3.1 W razie wyboru płatności przelewem bankowym Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Kupującego, o czym Kupujący zostanie poinformowany. Jeżeli Kupujący zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

3.2 Dokonując płatności przelewem bankowym w tytule przelewu należy podać indeks zamówienia nadany przez Sprzedawcę. W razie niepodania tego indeksu Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Kupującym. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu, Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie zostaje anulowane. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio.

3.3  Momentem zapłaty ceny jest moment uznania na rachunku Sprzedawcy.

4. W razie wyboru płatności online obsługiwanej przez firmę PayU SA dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

b. ePrzelewy: Płacę z inteligo (inteligo), mTransfer (mBank), MultiTransfer (MultiBank), Płać z Nordea (Nordea), Przelew24 (Bank Zachodni WBK), Przelew z BPH (Bank BPH), Płacę z iPKO (PKO BP), Pekao24Przelew (Bank Pekao), Płacę z PeoPay (Bank Pekao), Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy), PayWay Toyota Bank (Toyota Bank), MeritumBank Przelew (Meritum Bank), Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska), Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank), Płacę z Alior Sync (Alior Bank), Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium), Płać z ING  (ING Bank Śląski), Credit Agricole Bank Polska S.A., Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.), db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.), iKO (PKO BP), Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A), Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A), Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A), e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A).

§ 5

Dostawa Produktu 

1. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na terenie Polski przesyłką Pocztex24.

2. Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 9,99 zł lub 16 zł w przypadku przedpłaty, na konto oraz 16 zł lub 19 zł w przypadku przesyłek pobraniowych.

3. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie.

4. Kupujący może skorzystać z promocji na darmową dostawę, jeśli wartość zamawianego koszyka wyniesie ponad 160 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie przy przedpłacie na konto oraz wyborze dostawy Pocztą Polską (w cenie 9,99 zł).

5. W przypadku dokonania zamówienia na kilka Produktów Sprzedawca może podjąć decyzję  o dostawie Produktów do Kupującego w osobnych przesyłkach, z tym zastrzeżeniem, że Kupujący nie zostanie obciążony wyższym kosztem dostawy niż zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.

6. Termin wysłania Produktu przez Sprzedawcę do Kupującego określony jest w Sklepie. Wysyłka produktu następuje po zapłacie przez Kupującego ceny.

7. Dostawa następuje w terminie określonym w regulaminie podmiotu jej dokonującego (Poczta Polska).

8. W czasie trwania promocji w Sklepie, czas oczekiwania na wysyłkę Produktu może się wydłużyć w zależności od liczby zamówień promocyjnych.

9. Przeniesienie własności Produktu na Kupującego następuje w momencie odbioru przez niego Produktu.

§ 6

Prawo odstąpienia 

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powoływanej ustawy. 

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był otworzony, używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.

5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, w przypadku zakupu testerów oraz zestawów testerów, znajdujących się w sekcji "Próbki" w sklepie internetowym.

6. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

7. Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu ponosi Kupujący.

8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu dokonaną wpłatę na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. 

§ 7

Polityka prywatności

1. Kupujący rejestrując się w Sklepie Annabelle Minerals i wybierając w trakcie rejestracji odpowiednie pole, wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji zamówień dokonywanych Sklepie internetowym www.annabelleminerals.com.

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak rejestracji lub jednorazowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia bez rejestracji, uniemożliwia realizowanie zamówień Kupującego w Sklepie internetowym www.annabelleminerals.com.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru.

4. W razie wyrażenia przez Kupującego stosownej, dodatkowej zgody (poprzez zaznaczenie pola „Zapisz mnie do newslettera”) na otrzymywanie informacji handlowych o nowych produktach i promocjach Sklepu internetowego www.annabelleminerals.com, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w zakresie objętym taką dodatkową zgodą.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z  Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony przechowywanych danych Kupującego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. r (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zmianami).

6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych danych przez Kupującego.

§ 8

Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy.

4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl. 

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz oświadczenia składane Sprzedawcy w postaci elektronicznej, Kupujący powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: info@annabelleminerals.pl.

2. Do umowy sprzedaży zawartej między Sprzedawcą a Kupującym mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia umowy.

Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat: BLM Sp. z o.o., ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała (info@annabelleminerals.pl, 533265783)

Ja/My niniejszym (*) informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

LP Nazwa Ilość  Cena zakupu
1
2
3
4

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*):

                                           

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

                                           

Adres konsumenta (-ów):

                                          

Podpis konsumenta (ów):

                                          

Data:

                                           

(*) - niepotrzebne skreślić

Loading...