Zwroty i reklamacje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827) Kupujący będący konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 powoływanej ustawy. 

2. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Kupujący może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był otworzony, używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.

5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, w przypadku zakupu testerów oraz zestawów testerów, znajdujących się w sekcji "Próbki" w sklepie internetowym.

6. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

7. Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu ponosi Kupujący.

8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji dopuszczalności odstąpienia od umowy sprzedaży.

9. W razie dopuszczalności prawa odstąpienia Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca Kupującemu dokonaną wpłatę na rachunek bankowy Kupującego lub przekazem pocztowym. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Kupującego. 

WYMIANA PRODUKTU

1. Prawo wymiany Produktu na inny, przysługuje w terminie 14 dni od dnia objęcia Produktu w posiadania przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Kupujący może wymienić Produkt składając oświadczenie o wymianie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo wymiany, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli Produkt był otworzony, używany lub jest w jakikolwiek sposób zniszczony lub uszkodzony.

4. Odsyłany Produkt powinien być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

5. Koszt dostarczenia oświadczenia Kupującego i Produktu oraz dostarczenia nowego Produktu ponosi Kupujący.

6. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki dokonuje weryfikacji dopuszczalności wymiany Produktu na inny.

8. W razie dopuszczalności prawa wymiany Sprzedawca w terminie 14 dni przesyła Produkt, na który dokonywana jest wymiana.

REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące umów sprzedaży Kupujący może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy.

4. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Sprzedawcę.

6. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

7. O decyzji Sprzedawcy Kupujący zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

Loading...