Vår Integritetspolicy

Vem hanterar dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig, dvs. den som hanterar dina personuppgifter, är bolaget BLM spółka z o.o. med säte i Bielsko-Biala, Polen, gatuadress: ul. gen. Maczka 9 (i det följande kallad för „vi” eller „bolag”), som driver internetbutiken tillgänglig på www.eshopannabelle.com/nord (i det följande kallad för

e-butik”).

 

Du vill kontakta oss för att få veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter?

Mejla oss på ask@annabelleminerals.com eller skicka ett brev till oss. Vår adress är BLM Sp. z o.o., ul. gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polen.

 

Hur får vi del av dina personuppgifter?

Du tillhandahåller oss dina personuppgifter när du skapar ett konto hos oss, prenumererar på vårt nyhetsbrev, lägger ordrar och handlar på vår e-butik.

 

Vad är det för syfte med att BLM Sp. z o.o. hanterar dina personuppgifter och vilket lagrum gäller?

Hantering av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra avtalet ingånget med dig, vilket bl a innebär att vi:

·       möjliggör att tjänster tillhandahålls på elektronisk väg och e-butiken kan användas i hela sin utsträckning, då vi bl a hanterar ordrar och betalningar för produkter som köps i e-butiken;

·       skapar och hanterar ditt konto eller dina konton samt möjliggör hantering av ditt konto och transaktioner och löser eventuella tekniska problem;

·       utför köpeavtal som ingås i e-butiken;

·       hanterar dina reklamationer;

·       hanterar dina förfrågningar (som t ex lämnas genom kontaktformuläret);

·       kontaktar dig i samband med våra tjänster eller försäljning av våra produkter;

·       säkrar rätt service och utförande av betalningar.

 

Dessutom ålägger lagen oss behandling av dina personuppgifter i skatte- och räkenskapssyften.

 

Efter att ha fått ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter i följande syften:

marknadsföringsåtgärder, bl a direkt marknadsföring;

kontakt med dig genom e-post, bl a i samband med lagliga marknadsföringsåtgärder;

·  tävlingar och kampanjer som du kan delta i;

·  sparande av uppgifter i cookies-filer.

 

Det som är viktigt är att du när som helst får återta ditt samtycke. Det gör du på samma sätt som du gett ditt samtycke på. Vi behandlar dina personuppgifter så länge du inte återtar ditt samtycke.

 

Vi hanterar dina personuppgifter också i de nedan angivna syftena, på grundval av Bolagets berättigade intresse, vilket är:

att undersöka och analysera e-shopen, t ex för att kontrollera butikens funktionalitet, förbättra kvalitén på våra tjänster eller få uppgifter om besökandes huvudintressen och -behov;

att hantera dina önskemål och frågor som i huvudsak riktas till vår kundtjänst och överlämnas genom kontaktformuläret då det inte direkt hänger samman med utförande av vårt avtal;

att förbereda lojalitetsprogram, tävlingar och övriga kampanjer som du kan delta i;

att driva in fordringar, hantera domstols-, skilje- och medlingsförfaranden;

att genomföra statistiska undersökningar;

att lagra uppgifter i arkiveringssyften och säkra ansvarsskyldigheten (dvs. förmågan att kunna visa att vi uppfyller lagstadgade åtaganden).

 

Är du skyldig att lämna ut dina personuppgifter till oss?

För att kunna ingå och utföra ett avtal och hantera ditt konto på vår e-butik behöver vi erhålla följande personuppgifter:

för- och efternamn, e-post, lösenord, adress och telefonnummer (för fysiska personer);

e-post, lösenord, telefonnummer samt firmans uppgifter och dess adress (för företagskonton).

 

Om du av någon anledning inte uppger de ovannämnda personuppgifterna kan vi tyvärr inte ingå avtal med dig. Detta har till följd att du inte kan handla eller skapa ett konto på e-butiken.

 

Vi kan behöva be dig uppge några andra nödvändiga uppgifter, om detta krävs enligt lagen. Det kan bero på räkenskaps- eller skatterelaterade frågor. Förutom sådana fall är det helt frivilligt att uppge sina personuppgifter.

 

Vad har du för rättigheter gentemot vårt Bolag avseende behandling av personuppgifter?

Vi lovar att respektera alla dina rättigheter som framgår av den allmänna personuppgiftsförordningen, dvs. rätten att få tillgång till, erhålla rättelse eller radering av personuppgifterna, begränsa behandlingen av personuppgifterna, rätten att överföra personuppgifterna, att inte bli föremål för beslut grundade enbart på automatisk behandling, inklusive profilering, samt rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter.

 

De ovannämnda rättigheterna kan du utnyttja i följande omständigheter:

i samband med begäran att rätta dina personuppgifter: då du märker att dina personuppgifter är felaktiga eller ej kompletta;

i samband med begäran att radera dina personuppgifter: då dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla mål för vilka de samlats in; då du återtar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter; då du invänder mot behandling av personuppgifter som rör dig; då dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt; då dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller har samlats in i samband med tjänster som på elektronisk väg erbjuds och riktas till barn;

i samband med begäran att begränsa behandling av dina personuppgifter: då du märker att dina personuppgifter är felaktiga ­– du kan begära begränsning av behandlingen under en tid som möjliggör att vi kontrollerar uppgifterna; då dina personuppgifter behandlas på olagligt sätt, men du vill inte att de raderas helt; då dina personuppgifter inte längre behövs på vår sida, men kan nyttjas av dig, t ex för att försvara eller göra gällande anspråk; eller då du invänder mot behandling av dina personuppgifter – tills det har klarlagts om dina anspråk är tyngre än berättigade intressen på vår sida;

i samband med begäran att överföra dina personuppgifter: då dina personuppgifter behandlas med stöd av ditt samtycke eller ett med dig ingånget avtal och då behandlingen sker på automatiserat sätt.

 

Du har rätt att lämna in ett klagomål i samband med vår behandling av dina personuppgifter till berörd tillsynsmyndighet, dvs. Polska datatillsynsmannen (adress: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

När kan du göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter när:

behandling av dina personuppgifter sker på grundval av ett berättigat intresse eller för statistiska ändamål och din invändning orsakas av en särskild situation du hamnat i,

dina personuppgifter används för direktmarknadsföring, där de även profileras för detta ändamål.

 

Kom ihåg att du kan utöva invändningsrätten från den 25 maj 2018.

 

Vilka tillhandahåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter tillhandahåller vi de som stödjer oss i att erbjuda tjänster på elektronisk väg och internetförsäljning, dvs. de som erbjuder post-, betalning-, konsult- eller revisions-, bokförings- eller rättsliga tjänster, som stödjer kundtjänst och e-butikens kunder, hjälper med marknadsföring av erbjudanden eller stödjer oss i marknadsföringskampanjer. Vi kan också överföra dina personuppgifter till offentliga myndigheter som bekämpar bedrägeri och missbruk.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter under vårt avtals gång samt efter att avtalet gått ut i följande syften:

utövande av anspråk i samband med utförande av avtalet;

uppfyllande av skyldigheter som framgår av rättsbestämmelser, framför allt skatte- och räkenskapsrelaterade bestämmelser;

bekämpande av missbruk och bedrägeri;

statistiska och arkiveringssyften.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst 10 år efter att vårt avtal utiförts.

 

Vi lagrar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål mot ditt samtycke. Detta gör vi så länge du inte återtar ditt samtycke till eller invänder mot behandlingen av personuppgifterna.

 

När vi organiserar och genomför lojalitetsprogram, tävlingar och andra kampanjer som du kan delta i, behandlar vi dina personuppgifter endast under evenemangets gång och utdelningen av priser.

För att uppfylla ansvarsskyldigheten, dvs. kunna visa att vi efterlever bestämmelser om behandling av personuppgifter, lagrar vi uppgifter under en tid då Bolaget är skyldigt att lagra personuppgifter eller dokument som innehåller personuppgifter. Detta för det är nödvändigt att dokumentera och visa att rättsbestämmelser efterlevs samt att möjliggöra kontroll genom offentliga myndigheter.

 

Överför vi dina personuppgifter till centra utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Dina personuppgifter överförs utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ­– till Google LLC. Detta sker vid vidtagande av lämpliga rättsliga skyddsåtgärder, dvs. standardbestämmelser om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

 

Behandlar vi dina personuppgifter automatiskt (bl a genom profilering) på ett sätt som inverkar på dina rättigheter?

Dina personuppgifter behandlas automatiskt (bl a genom profilering). Det ska dock betonas att det inte kommer att medföra rättsverkan för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.

Att vårt Bolag profilerar personuppgifter innebär att vi behandlar dina personuppgifter (bl a på ett automatiserat sätt) i syfte att bedöma några av uppgifterna som rör dig, i synnerhet för att analysera och förutsäga dina personliga preferenser och intressen.

 

Loading...