Záruční doba a reklamace

1.1 Prodávající vystavuje ke každému objednanému zboží kupujícímu nákupní doklad (faktura nebo prodejka) v souladu s polskými právními předpisy  vyžadovanými údaji.

 

1.2 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.

 

1.3 Na veškeré dodávané zboží je kupujícímu spotřebiteli poskytnuta zákonná záruční doba v délce 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší, kupujícímu podnikateli záruční doba v délce 12 měsíců. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

 

1.4 Místem pro uplatnění reklamace je adresa: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.

 

1.5 Kupující zašle vadné zboží přepravní službou na výše uvedenou adresu. Z technických důvodů není možné na výše uvedené adrese předávat zboží k vyřízení reklamace osobně. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí obsahovat reklamované zboží, kopii nákupního dokladu (faktura, dodací list nebo účtenka) nebo záručního listu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (především zpáteční adresa, telefonní kontakt nebo e-mailová adresa), v opačném případě je identifikace původu i vady zboží znemožněna. Reklamované zboží bude testováno pouze na vadu uvedenou kupujícím v přiloženém listě s popisem závady. Kupujícímu se zároveň doporučuje učinit volbu způsobu vyřízení reklamace, viz dále.

 

1.6 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného používání, nesprávného skladování a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

1.7 Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže k znečištění došlo při obvyklém užívání zboží.

 

Odpovědnost za vady

Obecná ustanovení

2.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.2 Projeví-li se vada v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží.

 

2.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

 

Podstatné porušení smlouvy

2.4 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b) na odstranění vady opravou zboží, umožňuje-li to jeho povaha;

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

2.5 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 

2.6 Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Nepodstatné porušení smlouvy

2.7 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

2.8 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží.

 

2.9 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

2.10 Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

2.11 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

2.12 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

 

Způsob vyřízení reklamace

3.1 Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě s kupujícím; takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a kupující má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 

3.2 Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

3.3 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

 

3.4 Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy byl kupující povinen věc převzít nebo prodávající po vyřízení reklamace zaslat zpět kupujícímu, byla-li reklamace kupujícím učiněna zasláním zboží prostřednictvím přepravní služby. O vyřízení reklamace je kupující informován zprávou zaslanou na jím uvedený e-mail nebo SMS zprávou na jím uvedené telefonní číslo. Reklamované zboží bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno přepravní službou na adresu uvedenou kupujícím v reklamaci.

 

3.5 V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění ve výši 20,- Kč za každý započatý den uskladnění. Pokud si zákazník nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 3 měsíců od vyřízení reklamace a neuhradí skladné, je prodávající oprávněn k svémocnému prodeji reklamovaného zboží dle ust. § 2126 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Po předchozím upozornění tak může prodávající na účet prodlévajícího zákazníka-kupujícího vhodným způsobem reklamované nevyzvednuté zboží prodat poté, co prodlévajícímu kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

A. Kupující spotřebitel

4.1 Kupující spotřebitel je oprávněn dle ustanovení §1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

 

4.2 Odstoupení od smlouvy může kupující prodávajícímu zaslat elektronicky na e-mailovou adresu info@annabelleminerals.pl nebo na adresu: BLM z o. o., ul. Gen. Maczka 9, 43-300 Bielsko-Biała, Polská republika.

 

4.3 Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, zašle na výše uvedenou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.

 

4.4 Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, v původním obalu, se všemi doplňky, či dárky a doklady obsaženými v balení vraceného zboží, které kupující spotřebitel převzal společně se zbožím (faktura, dodací list, záruční list atd.), spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu, a to ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

 

4.5 Dojde-li prodávajícímu kupujícím spotřebitelem vrácené zboží neúplné, s nekompletní dokumentací či jakkoliv poškozené, ve stavu a hodnotě snížené oproti stavu před odesláním prodávajícím kupujícímu spotřebiteli, je prodávající oprávněn po kupujícím spotřebiteli nárokovat náhradu škody v odpovídající výši. Nárok na náhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst oproti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

 

4.6Kupující spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožímjinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli prodávajícím vráceny do 30 dnů ode dne doručení písemného odstoupení společně s vráceným zbožím prodávajícímu.

 

4.7 Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

B. Kupující podnikatel

4.8 V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se při odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

C. Odstoupení od smlouvy v ostatních případech

4.9 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel; to neplatí:

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

4.10 Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Loading...